آلومینیوم مقوا سیل PET

آلومینیوم مقوا سیل PET

در نوع مقوا سیل جداشونده ، بعد از عملیات سیل بخش آلومینیومی ظرف را پلمپ نموده

و مقوا از آلومینیوم جدا شده و درون درب ظروف باقی می ماند ،

که پس از باز کردن پلمپ ( پوشش آلومینیومی) مقوای داخل درب نقش آب بندی ظرف را ایفا می کند.

در نوع مقوا سیل جدانشونده، مصرف کننده پس از باز نمودن

درب محصول پوشش مقوایی را مشاهده می نماید

که برای استفاده از محصول و باز کردن پلمپ آن باید

مقوا و سیل آلومینیومی را همزمان از دهانه ظرف

محصول جدا کند. (مقوا از سیل جدا نمی شود)