مشخصات دستگاه نیمه اتوماتیک

مشخصات دستگاه نیمه اتوماتیک

این دستگاه برای محصولاتی که حمل آسانی را داشته باشند بکار گرفته میشود.

قیمت این دستگاه 45/000/000 ریال می باشد.