آلومینیوم مقوا سیل PE

در ظروف P.E معمولا از سیل پشت فوم و مقوا دار جهت

انجام عملیات سیل و آببندی بهتر استفاده میگردد.

مقوا سیل پلی اتیلن به دو حالت می باشد : جداشونده و جدانشونده.

مقواسیل جداشونده بعد از عملیات سیل مقوا از سیل جدا میشود  و در درب قرار میگیرد (جهت آببندی بهتر)، 

و نوع جدانشونده بعد از عملیات سیل روی آلومینیوم روی ظرف باقی می ماند.