آلومینیوم سیل شیشه

آلومینیوم سیل شیشه

آلومینیوم سیل شیشه برای پلمپ ظروف شیشه ای استفاده می شود. این نوع واشر سیل به صورت های مقوا سیل شیشه - فوم سیل شیشه و سیل تک لایه می باشند. 

در نوع مقوا سیل شیشه ، بعد از عملیات سیل ، بخش آلومینیومی روی ظرف و مقوا داخل درب قرار می گیرد ، که در صورت برداشتن آلومینیوم روی ظرف ، مقوا نیز نوعی آب بند بحساب می آید.

در نوع فوم سیل شیشه ، بعد از عملیات همانند مقواسیل ، فوم داخل درب و آلومینیوم روی ظرف ، ظرف را پلمپ می کند.

در نوع تک لایه بخش آلومینیوم ظرف را سیل می کند.