فوم آب بند

فوم آب بند PE با ضخامت متفاوت برای آب بندی انواع ظروف بکار گرفته میشود.

این فوم داخل درب قرار میگیرد و از نشت مواد جلوگیری می نماید.

این نوع فوم در صنایع مختلف ، مصارف بهداشتی ، سمی ، صنعتی و غیره... کاربرد دارد.